Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leraren (personeelsgeleding). Bij iedere vergadering sluit de schoolleiding ook aan. Aan de hand van ons medezeggenschapsreglement beslist de MR mee over alle belangrijke zaken betreffende het schoolbeleid.

De MR, heeft als taak om het beleid van de school en het schoolbestuur positief kritisch te volgen. De MR mag daarom alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding geven. Verder moet de MR eveneens zorgen voor een sfeer van openheid en onderling overleg in de school.  De MR communiceert over zijn werkzaamheden via de nieuwsbrief van de school. De belangrijkste taak van de MR is de uitoefening van zijn advies- en instemmingbevoegdheden.

Kenmerkend voor de MR van de De Lichtstraat is dat er in openheid en vanuit gelijkwaardigheid met elkaar wordt gesproken. Het Jenaplanconcept wordt als gezamenlijke visie erkend en vanuit die visie worden thema’s besproken. Het algemeen schoolbelang en het belang van de kinderen staat voorop.

De M.R. bestaat uit de volgende personen:

  • Rianne van Bommel (voorzitter/ouder)
  • Martijn van den Berg (secretaris/ouder)
  • Nicky van Roosmalen (ouder)
  • Freddy Loeffen (leerkracht)
  • Juliette Wijffels (leerkracht)
  • Carlijn de Vries-Muskens (leerkracht)

De MR vergadert ongeveer zesmaal per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: mr@ojbs-delichtstraat.nl

Jaarverslag MR OJBS de Lichtstraat 2017-2018

Jenaplan, de school waar je leert samenleven!

We vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken! U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.

Bel 073-6563832 Stuur een e-mail