Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leraren (personeelsgeleding). Bij iedere vergadering sluit de schoolleiding ook aan. Aan de hand van ons medezeggenschapsreglement beslist de MR mee over alle belangrijke zaken betreffende het schoolbeleid.

De MR, heeft als taak om het beleid van de school en het schoolbestuur positief kritisch te volgen. De MR mag daarom alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding geven. Verder moet de MR eveneens zorgen voor een sfeer van openheid en onderling overleg in de school.  De MR communiceert over zijn werkzaamheden via de nieuwsbrief van de school. De belangrijkste taak van de MR is de uitoefening van zijn advies- en instemmingbevoegdheden.

Kenmerkend voor de MR van de De Lichtstraat is dat er in openheid en vanuit gelijkwaardigheid met elkaar wordt gesproken. Het Jenaplanconcept wordt als gezamenlijke visie erkend en vanuit die visie worden thema’s besproken. Het algemeen schoolbelang en het belang van de kinderen staat voorop.

De M.R. bestaat uit de volgende personen:

  • Nicky van Roosmalen (voorzitter/ouder)
  • Martijn van den Berg (secretaris/ouder)
  • Marleen Janssens (ouder)
  • Freddy Loeffen (leerkracht)
  • Juliette Wijffels (leerkracht)
  • Carlijn de Vries-Muskens (leerkracht)

De MR heeft de volgende jaarplanning gemaakt, waarbij de onderstaande thema's aan bod komen: 

9 september 2021: Rol- en portefeuilleverdeling /Vergaderrooster 2020-2021 /Themaplanning

18 oktober 2021: Begroting MR 2021-2022 /MR statuten en regelement /Thema: Bewegen/sport

30 november 2021:MR Jaarverslag 2020-2021/ Thema: Onderwijsontwikkelingen

27 januari 2022: Begroting De Lichtstraat/ Rooster van aftreden MR/ verkiezingen /Thema: NPO gelden

7 maart 2022: Meerjaren investeringsplan /Thema: Jenaplan

12 mei 2022: Formatieplan 2022 – 2023/ Communicatie / Thema: 40 jaar De Lichtstraat

12 juli 2022: Jaarrekening De Lichtstraat  /Bespreken resultaten /Schoolgids2022/2023 

De MR vergaderingen zijn openbaar. Mocht je (als ouder) interesse hebben om deze bij te wonen dan ben je van harte welkom. Wil je ons wat melden dan kan dit via mr@delichtstraat.nl

Hierbij vindt u de vastgestelde notulen van de MR vergadering van 9-9-2021.

Jaarverslag MR OJBS de Lichtstraat 2017-2018

 

 

 

 

Jenaplan, de school waar je leert samenleven!

We vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken! U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.

Bel 073-6563832 Stuur een e-mail