Passend onderwijs heeft als doel dat voor alle kinderen en passende onderwijsplek beschikbaar is. Dat betekent wanneer een kind op De Lichtstraat is ingeschreven, is het schoolbestuur verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden. Als wij zelf niet aan de ondersteuningsbehoefte van een kind kunnen voldoen, dan organiseren wij de ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs de Meierij (SWV PO)
Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. Onze school behoort tot het samenwerkingsverband PO de Meierij. Ons samenwerkingsverband heeft als missie: We bieden thuisnabij onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen van 2-14 jaar, zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij streven we actief naar de realisering van een doorgaande ontwikkelingslijn 0-14 jaar. Het samenwerkingsverband werkt met een diversiteit aan arrangementen uitgaande van de mogelijkheden en talenten van een kind. Uitgebreide informatie vindt u op de website www.demeierij-po.nl.

Ondersteuningseenheid Vught e.o.
Het samenwerkingsverband primair onderwijs de Meierij (SWV PO) wil snel, flexibel en effectief werken, waarbij het belangrijk is dat ouders, kind en school een netwerk hebben wat dichtbij is. Het SWV PO de Meijerij is verdeeld in (10) ondersteuningseenheden. In een ondersteuningseenheid werken de scholen, professionals, gemeenten en jeugdzorg intensief samen om een goede, passende, ondersteuning gegeven. Onze school valt onder de ondersteuningseenheid Vught e.o.

De ondersteuning en begeleiding op OJBS De Lichtstraat valt uiteen in drie onderdelen:

 1. Basiskwaliteit
  Dit is de norm die de onderwijsinspectie aan alle scholen stelt. 
 2. Basisondersteuning
  De basisondersteuning is de ondersteuning die wij moeten kunnen bieden. Naast de eisen van de inspectie en het vaste aanbod van de school gaat dit ook over handelingsgericht werken, werken met dyslexieprotocol, inzicht in de leerlijnen, doelgericht werken, gedifferentieerd werken, signaleren van problematieken en samenwerking met voorschoolse instellingen en voortgezet onderwijs.
 3. Extra ondersteuning
  Dit is de ondersteuning die boven de basisondersteuning uit gaat. Dit kan om extra ondersteuning aan individuele kinderen gaan, die meer aanbod nodig hebben dan de basisondersteuning. Zij krijgen dan een arrangement waarin beschreven staat welke ondersteuning voor hen nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Dit arrangement wordt in overleg samengesteld door de school en het managementteam van de ondersteuningseenheid. 

Een school die extra ondersteuning geeft krijgt vanuit het samenwerkingsverband ondersteuning met mensen of middelen. De ondersteuningseenheid beslist welke middelen aan de school worden toegekend en voor welke periode. Indien er extra ondersteuning nodig is wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarin staat beschreven wat exact het plan is rondom een kind. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van de extra ondersteuning en hebben inspraak in het handelingsgedeelte van het ontwikkelingsperspectief.

De mogelijkheid bestaat dat jeugdzorg of maatschappelijk werk een onderdeel zijn van de ondersteuning. Een arrangement kan ook betekenen dat een kind op een andere basisschool beter op zijn of haar plek is of dat speciaal onderwijs een (tijdelijke) oplossing is. 

Ervaring en specialisatie  
Een school kan zich ook verder ontwikkelen en specifieke ondersteuning bieden aan een groep kinderen. Voor de Lichtstraat wij hebben ervaring met kinderen met een gehoorbeperking, DCD, syndroom van down en een lichamelijke beperking (rolstoel).

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan gemaakt waarin exact staat beschreven wat de missie is, het beleid en de financiële inrichting. Dit zijn de kaders waarin wordt gewerkt. Iedere school is wettelijk verplicht een SOP te maken. In dit profiel staat beschreven hoe de basiskwaliteit en de basisondersteuning vorm wordt gegeven. Ook staat een analyse van de mogelijkheden van de school hierin beschreven. Daarnaast is opgenomen welke extra ondersteuning een school kan bieden, hoe de zorgstructuur is van de school en wat de grenzen zijn van de school. Als laatste wordt uitgelegd wat de doelen en ambities zijn voor de komende jaren. 

Onze school heeft een uitgebreid SOP. U kunt dit opvragen bij de directie als u dit wilt lezen.

Basiskwaliteit
Aan OJBS De Lichtstraat is een basisarrangement toegekend. Dat betekent dat we voldoen aan alle kwaliteitseisen die de inspectie van het onderwijs aan basisscholen stelt. Daarmee is de basisondersteuning die wij bieden op voldoende of op goed niveau. Onze sterke punten zijn:

 • Inzet van het dyslexieprotocol
 • Omgaan met kinderen die een leerachterstand of een leervoorsprong hebben
 • Realiseren van een goed pedagogisch klimaat 
 • Formuleren van ondersteuningsvragen als extra ondersteuning nodig is
 • Signaleren van specifieke gedragskenmerken
 • Een sterk team met specialisten

 

Wat OJBS De Lichtstraat kan bieden:

 • We hebben ervaring met kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben.
 • We hebben ervaring met kinderen met DCD.
 • We hebben ervaring met kinderen die motorische ondersteuning nodig hebben.
 • We hebben ervaring met kinderen die een achterstand of voorsprong in leren hebben.
 • We hebben ervaring met kinderen met specifieke ziektebeeld.
 • We willen benadrukken dat we altijd per leerling bekijken of wij het kind de juiste ondersteuning kunnen bieden. De omstandigheden kunnen variëren. 

Jenaplan, de school waar je leert samenleven!

We vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken! U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.

Bel 073-6563832 Stuur een e-mail