De Lichtstraat heeft verschillende Lichtpuntjes waarmee wij het verschil maken. Hieronder leest u meer over werken met Jeelo, Spettertijd, Leesfeest en Vakkenclusters.

Jeelo

OJBS De Lichtstraat heeft als doel om alle leerlingen meer optimaal te laten leren. Voor het onderdeel wereldoriëntatie maken wij daarvoor gebruik van het programma Jeelo. Met Jeelo beschikken we over 12 projecten en 6 uitdagingen waarvoor de kinderen van de Lichtstraat staan.De kinderen op de Lichtstraat leren met Jeelo niet meer in vakken, maar gaan maatschappelijk betrokken aan de slag met projecten. Ze benutten elkaars talenten en leren leren. Het samen leven, samen werken en zelfstandig werken staan hierbij steeds centraal.

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier in zijn eigen tempo. Daarom werken wij met ontwikkelingslijnen en leerroutes op maat. We streven ernaar dat elk kind een eigen inlogcode voor “Mijn Jeelo” krijgt. U kunt daarin meekijken met wat uw kind leert. Als ouder kunt u een bijdrage leveren aan onze JEELO projecten. U kunt immers door uw beroep of ervaring deskundig zijn op een onderdeel van een project. U werkt bijvoorbeeld in de zorg, gezondheid, dienstverlening, techniek, bouw, detailhandel, industrie, kunst, landbouw, economische sector of bij de overheid. Of u heeft een hobby. Het komt allemaal aan de orde in onze projecten. Inhoudelijke bijdragen van onze ouders zijn daarom altijd zeer welkom. Hierdoor worden verbanden gelegd tussen dat wat uw kind leert op school en wat er in de wereld om hem heen gebeurt. Zo wordt elk project dus levensecht! Laat het ons a.u.b. weten waarin u deskundig bent en waarmee u de kwaliteit van ons onderwijs zou kunnen en willen verbeteren.

 

Leesfeest

Op OJBS De Lichtstraat weten we dat leren lezen om meerdere redenen belangrijk is. Het is leuk en spannend en het is voor kinderen een sleutel naar de volwassen wereld. Als kinderen leren lezen gaat er letterlijk een wereld voor ze open. Lezen en voorlezen stimuleert het leervermogen. Een kind leert nieuwe woorden en hun betekenis en doet kennis op over de wereld om zich heen. Lezen is dus een belangrijke sleutel naar kennis. Door het zelf lezen en het luisteren tijdens voorlezen, leert een kind hoe de opbouw van een taal in elkaar zit; hoe de zinnen lopen, welke regels er bij een taal horen en hoe je die regels kunt gebruiken in het praten. Verder draagt het leren lezen bij aan de fantasie van kinderen en stimuleert het de concentratie. Het is daarom een vanzelfsprekende keuze voor OJBS de Lichtstraat geweest om heel veel aandacht aan het lezen te geven. Dat aandacht geven aan lezen doen wij op een zeer bijzondere manier en wel met Het Leesfeest.

Elke woensdag en donderdag wordt er van 08.30 tot 09.00 uur door alle kinderen van de school op allerlei verschillende manieren gelezen. Als u een bezoekje aan de school brengt tijdens het Leestfeest, ziet u overal in de school groepjes van kinderen die op verschillen de manieren bezig zijn met lezen. Dit gebeurt onder begeleiding van een ouder, een kind uit de bovenbouw, een leesmaatje, een onderwijsassistent of een leerkracht.

Tijdens het leesfeest worden specifieke materialen gebruikt voor kleuters, startende lezers en lezende kinderen vanaf niveau AVI 3. Naast verschillende materialen zetten we ook verschillende werkvormen in zoals: Theaterlezen en Connect lezen. Theaterlezen wordt ingezet om de interactie te bevorderen en de intonatie te oefenen. Bij Connect lezen worden teksten vaak, volgens een vast stramien, herhaald om zo directe woordherkenning te bevorderen. Ook kunnen teksten van onze methode voor begrijpend lezen worden (voor)besproken met een ouder of ene leerkracht.

Als de energie op is of er zijn nog een paar minuutjes over sluiten we het leestfeest af met een klein spelletje. Door de inzet van het Leesfeest hebben we gemerkt dat:

  • Kinderen een hoger leesniveau kregen
  • Kinderen meer leesplezier kregen
  • Kinderen elkaar goed kunnen helpen
  • Kinderen zich verantwoordelijk voelen voor de ander
  • Kinderen een goede interactie hebben met elkaar
  • Ouders zich meer betrokken voelen bij de school en het leren lezen

 

Spetterijd

OJBS de Lichtstraat werkt volgens het Jenaplan-concept. In het Jenaplan-concept staat de ontwikkeling van het kind centraal. We richten ons niet alleen op rekenen, taal en spelling maar ook op de ontwikkeling op cultureel en creatief gebied. Met ondermeer Spettertijd geven we hier vorm aan.Tijdens Spettertijd kunnen de kinderen deelnemen aan workshops. De kinderen kunnen kiezen uit verschillende workshops vanuit verschillende disciplines. Het aanbod is erg gevarieerd. U kunt hierbij denken aan: batikken, dans, drama, beeldende vorming en animatie. Omdat we met kleine groepjes werken, kunnen we de kinderen meer aandacht geven. Hierdoor kunnen we ook intensieve technieken aanbieden. Kinderen worden tijdens de workshops uitgedaagd en ontdekken nieuwe talenten bij zichzelf. We horen dan ook regelmatig reacties als: “Ik wist niet dat ik dit kon!” Naast het aanleren van technieken en kennismaken met materialen, leren kinderen o.a. ook samenwerken, zichzelf uiten, zichzelf presenteren, evalueren en respect hebben voor elkaars creativiteit.

Spettertijd vindt zes keer per jaar plaats op woensdagochtenden. Dit steeds in blokken van twee weken (3x2 weken). We “Spetteren” per bouw in dus in drie rondes. De kinderen tekenen vooraf in voor de workshops. De workshops worden verzorgd door professionals, waaronder ook ouders en leerkrachten. 

 

Vakkenclusters

Een vakkencluster is op onze school een cluster van leerlingen rondom een bepaald vak. We kijken welke leerlingen qua niveau en onderwijsbehoeften bij elkaar aansluiten. Deze leerlingen nemen we dan als groep bij elkaar om voor een bepaald basisvak instructie aan te bieden. Voor de vakken begrijpend lezen en spelling werken we met vakkenclusters voor de groepen. Bij technisch lezen hanteren we een vakkencluster in alle groepen, twee keer per week in de vorm van het Leestfeest. Bij het vak begrijpend lezen doen we dat één keer per week en bij spelling 2x per week. Dit doen we om kwalitatief goede instructies te geven. We onderkennen het belang van een goede instructie in relatie met het leren van kinderen. Daarom kiezen we op dit moment voor de vakkenclusters.

Omdat de kinderen de opdrachten zelfstandig verwerken tijdens de werktijd bij hun eigen stamgroepleider houdt deze toch zicht op de ontwikkeling van de kinderen uit zijn stamgroep bij de basisvakken waar hij/zij zelf de instructie niet van gegeven heeft.

Jenaplan, de school waar je leert samenleven!

We vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken! U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.

Bel 073-6563832 Stuur een e-mail